"What's wrong with American women? Do you not like American women?"

Tim & Suyao, 2014