Andrezeg and Lydia Rozoszak next to their home, Midland Beach, Staten Island, November 2, 2012