Andrezeg and Lydia Rozoszak next to their home, Midland Beach, Staten Island, October 09, 2013